Lover for Misjonshuset Forsamling

 

§1        Eierforhold

            Misjonshuset Folkvang, Hunndalen tilhører og er skjøtet til Norsk

Luthersk Misjonssamband (NLM), men disponeres og vedlikeholdes av

Misjonshusets forsamling, Hunndalen misjonsforening, Gjøvik

misjonsforening, Vindingstad misjonsforening og Unges misjonslag,

Gjøvik.

 

§2        Formål

            Formålet med huset er å samle folket til oppbyggelige møter på Guds ord

og den evangelisk lutherske bekjennelses grunn, likeså til innsamlinger for

Guds rikes arbeid hjemme og ute. Gjelder det kun enkelte møter, kan

huset etter vedtak av styret også benyttes av personer, sammenslutninger eller kirkesamfunn som ikke vedkjenner seg den

lutherske bekjennelse.

 

§3        Bruk av huset

            Huset kan videre tillates benyttet til fremme av menneskekjærlige og

gode sosiale formål. Programmet for slike samlinger må dog under

ingen omstendigheter være i strid med husets hovedformål. Huset må

ikke tillates benyttet til politiske møter eller fagforeningsmøter.

 

§4        Misligholdelse

            Skulle virksomheten i Misjonshuset Folkvang noensinne bli drevet slik at

styret for NLM Region Øst finner at den skader Guds rikssak i alminnelighet og Misjonssambandet i særdeleshet, skal regionstyret ha

rett til å innsette nytt styre.

 

§5        Forsamling

 

            §5.1 Navn

            Navnet er Misjonshusets forsamling

§5.2 Bekjennelse og tilhørighet

            Misjonsforsamlingen står tilsluttet NLM Region Øst og er dermed forpliktet på Den

hellige skrift, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.

 

§5.3 Formål

 

§5.3.1

Misjonsforsamlingens formål er å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets

misjonsfelter, i samsvar med Region Østs lover og NLMs grunnregler.

 

§5.3.2

For å virkeliggjøre dette (5.3.1) settes det primært fokus på følgende:

 1. regelmessig møtevirksomhet med tilbud til alle aldersgrupper
 2. forkynnelse og informasjon om NLMs misjonsvirksomhet
 3. nådegavebasert tjeneste
 4. givertjeneste
 5. fellesskap og omsorg. Innvandrere bør vies stor oppmerksomhet
 6. styrking/danning av foreninger og grupper med prioritet blant barn/unge
 7. trosopplæring for barn, ungdom og voksne
 8. ledertrening

 

 • §6        Medlemsskap

            Medlemsskap i Misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:

§6.1     bekjenner seg til den kristne tro

§6.2     vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser

som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og forsamlingens lover

§6.3     betaler medlemskontigent.

 

 • §7        Årsmøte

            §7.1     Årsmøte for misjonsforsamlingen bør holdes så tidlig som mulig på nyåret,

senest innen utgangen av mars.

§7.2     Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år. (Se 6.0)

§7.3     Årsmøtesaker

§7.3.1 Årsmedling og revidert regnskap

§7.3.2 Valg

 • §7.3.2.1           Styret (2år) med varamedlemmer (1 år)                      /ev styreleder (1 år)

§7.3.2.2           Revisorer

§7.3.2.3           Valgnemd for neste årsmøte

§7.3.2.4           2 personer til å underskrive protokollen

§7.3.2.5           Utsendiger til region Øst’s årsmøte

§7.3.2.6           Utsendiger til NLM’s generalforsamling

§7.3.2.7           Valg av 3 representanter til styret for barnehagen

                        7.3.3    Samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger

og arbeidsplan for arbeidet fremover.

 

§7.4     Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på forsvarlig måte

 • og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere            eller på selve årsmøtet, må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.
 • §8        Styret
  • §8.1     Misjonsforsamlingen ledes av et styre på minst fem medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner.

            Om ønskelig kan styrets leder velges direkte av årsmøtet.

Valgperioden for styremedlemmene er to år. Styrets leder velges for ett år om

gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for ett år om gangen.

 

 • §8.2     Styret for forsamlingen har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøte, Region Østs årsmøte, generalforsamling og hovedstyre.

 

 • §8.3     Styret vedtar budsjett som skal godkjennes av Region Østs styre før årsskiftet.

 

 • §8.4     Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen, forvaltes og underlegges en regskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av hovedstyret.

 

 • §8.5     Styret velger en person med spesielt ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Misjonshuset, som rapporterer  til styret.

 

§8.5.1  For at interessene til Misjonshusets Barnehage skal bli ivaretatt, skal

saker som vedrører areal og bygninger, sendes styreren i Misjonshusets barnehage. Styreren har møte- og talerett vedrørende

slike saker.

 

 • §8.6     Styret nedsetter eventuelle arbeidskomiteer som julemessekomitè, festkomitè og lignende

 

§8.7     Styret forbereder forsamlingens årsmøte og legger frem saksliste, årsmelding,

revidert regnskap og eventuelt andre saker. Styret presenterer også

budsjettet til orientering. Innkalling sendes foreningene og medlemmer i

forsamlingen, jfr §1.

 

§8.8     Styret innkaller til medlemsmøte etter behov, for å samtale om arbeidet.

 

§8.9     Styret for forsamlingen samarbeider med regionsstyret når det skal tilsette

arbeide med fast plassering i forsamlingen. (jfr. gjeldende ansettelsesprosedyre i NLM)

 

§9        Opphør

            Skulle noen av de i §1 nevnte grupper opphøre, skal NLM Region Øst drøfte

situasjonen og avgjøre hva som skal gjøres. Skulle situasjonen utvikles dit hen at NLM

ikke har forsamling eller foreninger i det aktuelle området, skal hovedstyret på

Misjonssambandets vegne ha rett til å avgjøre Misjonshusets framtid, slik som det

finner det rett.

 

§10      Endring av lovene

            § 10.1  Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er

innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Paragrafene 1; 2; 4; 5.2; 5.3.1; 9 og 10 og siste punkt av §3, kan ikke endres av forsamlingen               med mindre regionsstyret, hovedstyret eller generalforsamling i NLM åpner for det. Lovendringer skal godkjennes av regionsstyret.

 

§10.2   Endring av misjonsforsamlingens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

Dagens bibelord

Arkiv