VEDTEKTER FOR MISJONSHUSETS BARNEHAGE

1. Eier
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Misjonshusets barnehage.
Styret for barnehagen er ansvarlig organ for barnehagen og det organet som representerer eieren. Eier kan ikke hente utbytte fra barnehagedriften.
2.
a) Barnehagelovens formålsparagraf
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

b) Eiers formål for barnehagen
Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna kris¬ten oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmulig¬he¬ter og utvikle barnas evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for med¬mennesker, både i Norge og mellom andre folkeslag.

3. Forvaltning av barnehagen
Barnehagen blir drevet i samsvar med Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter, Lov nr 064 av 17. juni 2005 om barne¬hager og forskrifter til loven, rammeplan for barnehager, og de forskrif¬ter og retningslinjer som departementet til enhver tid fastsetter. I samsvar med barnehage¬lovens § 1, fjerde avsnitt, blir barnehagen drevet med utvidet kristen formålsparagraf. Kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg. Barne¬hagens vedtekter og årsplaner skal bygge på samme grunnvoll og være med i grunnlaget for driften av barnehagen.

4. Opptak av barn
Etter barnehagelovens § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opp¬tak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hen¬syn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.

• Opptaksmyndighet
Styrer foretar opptak av barn i barnehagen.

• Opptakskrets
Barn fra hele kommunen kan søke om opptak i barnehagen. Hvis barnehagen har ledige plasser etter at samordnet opptak er gjennomført, kan barn fra andre kommuner søke om opptak.

• Opptakskriterier
Ved opptak prioriteres barn i denne rekkefølge:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med barnehagelovens § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
b) Økning i plass til de som allerede går i barnehagen.
c) Søsken av barn som har plass i barnehagen.
d) Tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.
Står to søknader likt, vil opptak skje etter søknadsdato.

• Opptakets lengde
Tilbud om barnehageplass gjelder fra opptaksdato, angitt i brev med tilbud om barnehage¬plass, og fram til skolepliktig alder.

• Opptakstidspunkt og oppsigelsesfrist
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.

Oppsigelse skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass er 1 måned, regnet fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er skrevet. Oppsi¬gelse fra barnehagens side krever saklig grunn. Oppsigelse fra foreldre/foresattes side mottatt, av barnehagen etter 1.mars, medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut barne¬hageåret, så sant barnehagen ikke får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden. Oppsigelsestiden gjelder også for barn som det er takket ja til plass for, men der foreldre/foresatte ombestemmer seg.

• Klageadgang
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.
Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke får plass (se ’Opptakskriterier’, pkt a) ).
Alle klager må fremsettes skriftlig til kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner som klagen støtter seg til.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak
i barnehage, forskrift 2005-12-16 nr. 1477.

5. Foreldrebetaling

Barnehagelovens § 14 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente barne¬hager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Så lenge stat og kommune følger opp bestem¬melsen i nehageloven, vil barnehagen følge statens bestemmelser om foreldrebetaling. Barnehagen har et eget reglement om foreldrebetaling.

Hvis det skyldes foreldrebetaling for mer enn 2 måneder, har barnehagen rett til å si opp barnehageplassen.

6. Arealutnytting

Barnehagen har et samlet leke- og oppholdsareal på 304m² og følger kommunens norm for arealutnytting på 5,3 m² pr barn under 3 år og 4m² pr barn over 3 år.

Åpningstider/ferieordning
Barnehagen blir drevet som heldagsbarnehage og er for barn i alderen 1-6 år.

Åpningstiden er fra kl. 07.00 til kl. 16.30 mandag – fredag.
Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften.
I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.

Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår; 3 av disse skal være sammenhengende, og i tidsrommet 15.juni til 14.august.

8. Foreldreråd

Etter barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd som består av alle
for-eldr¬e/ foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal også ta
initiativ til dugnader i barnehagen og hjelpe til med å gjennomføre disse.
Foreldrerådet velger selv leder og sekretær. De er foreldrenes representanter i
SU.

9. Samarbeidsutvalg

I følge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som
skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av
foreldre/foresatte og an¬satte i barnehagen, slik at hver gruppe har 2
representanter. Eier velger 2 representanter til SU. Kommunen kan også velge en
representant til samarbeidsutvalget. Eiers representanter velges for 2 år, de
øvrige for 1 år.

Styreren i barnehagen er samarbeidsutvalgets sekretær, forbereder sakene,
setter opp sak¬liste og kaller inn til møte i samråd med leder i SU.

NLMs regionleder, eller den regionstyret har valgt, har møte- og talerett i SU.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker
som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til
foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder
ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av
samarbeidsutvalget.

10. Internkontroll

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

11. Ansvar

Barnehagen tegner ulykkeforsikring for barn som går i barnehagen. Forsikringen
dekker også transport av barn i barnehagetiden.

12. Iverksetting og endringer

Vedtektene for Misjonshusets barnehage, gjøres gjel¬dende fra 15.03.11

Endringer av vedtekter skal godkjennes av eier, så sant det ikke gjelder
endringer av prinsipiell art. I så fall skal endringene godkjennes av NLMs
Hovedstyre.

Godkjent av årsmøtet

Den 15.03.11